งานวิจัย อาจารย์

งบประมาณปี 2567

1. โครงการวิจัย “การศึกษาความสามารถของดินเทาในการจุดระเบิดแอมโมเนียมไนเตรตหรือแอนโฟในสภาวะปิด” โดยมี
พ.อ. ผศ.เรืองศักดิ์ อยู่ชา และ พ.อ.หญิง ผศ.ดร.พนมวรรณ ปานสีทา เป็นนายทหารโครงการ (อยู่ระหว่างดำเนินงานวิจัย)
2. โครงการวิจัย “การศึกษาวิธีการเตรียมไบโอชาร์จากชีวมวลดัดแปรด้วยเอทิลีนไดเอมีนสำหรับดูดซับสารไตรไนโตรโทลูอีน” โดยมี ร.ท.หญิง วิลาสินี ปานนิล (อยู่ระหว่างดำเนินงานวิจัย)

งบประมาณปี 2566

1. โครงการวิจัย "โครงการศึกษาและวิจัยการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการเคมีทั่วไป (CH 1002)" โดยมี พ.ท.หญิง ดร.ปวีณา วัดบัว และ ร.ต.หญิง วิลาสินี ปานนิล เป็นนายทหารโครงการ (อยู่ระหว่างดำเนินงานวิจัย)
2. โครงการวิจัย "การทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียของน้ำอิเล็กโทรไลต์แบบกรดที่ได้จากเครื่องผลิตน้ำอิเล็กโทรไลต์สำหรับใช้ในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า" โดยมี พ.ต. ดร.ภัทรพล คงสุข เป็นนายทหารโครงการ - ทุนส่วนตัว (อยู่ระหว่างดำเนินงานวิจัย)

งบประมาณปี 2565

1. โครงการวิจัย "การพัฒนาอุปกรณ์ลดอุณหภูมิน้ำดื่มจากปฏิกิริยาเคมีเพื่อใช้ในภารกิจภาคสนาม" โดยมี พ.อ.หญิง ผศ.ภัทรียา ตัณฑิกุล เป็นนายทหารโครงการ
2. โครงการวิจัย "การศึกษาวัสดุคอมโพสิตจากกระดาษและใยพืชสำหรับการประยุกต์ใช้เป็นฉนวนกันความร้อนแบบแผ่น" โดยมี พ.ท.หญิง ผศ.ณัฐมณฑน์ สมราชลี้จินดา เป็นนายทหารโครงการ (อยู่ระหว่างดำเนินงานวิจัย)

งบประมาณปี 2564

1. โครงการวิจัย "การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดการเกิดสีแบบกระดาษสำหรับทีเอ็นทีด้วยสมาร์ตโฟน" โดยมี พ.ต.หญิง เพ็ญธนา สมานพันธุ์ เป็นนายทหารโครงการ
2. โครงการวิจัย "การวิจัยเพื่อประดิษฐ์เครื่องผลิตน้ำอิเล็กโทรไลต์แบบกรดจากปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีเพื่อการฆ่าเชื้อโรคสำหรับใช้ในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า" โดยมี พ.ต. ดร.ภัทรพล คงสุข เป็นนายทหารโครงการ

งบประมาณปี 2563

--

งบประมาณปี 2562

1. โครงการวิจัย "การตรวจสอบแรงดันและลักษณะสะเก็ดระเบิดจากการระเบิดในท่อเหล็ก" โดยมี พ.ท. ผศ.ดร.อมรเทพ สมราช เป็นนายทหารโครงการ
2. โครงการวิจัย "ศึกษาการเพิ่มปริมาณใยอาหารในอาหารอัดแท่งด้วยเส้นใยจากเปลือกของพืชตระกลูส้ม" โดยมี พ.ท.หญิง ผศ.ณัฐมณฑน์ สมราชลี้จินดา เป็นนายทหารโครงการ
3. โครงการวิจัย "การตรวจวัดการเกิดสีของยูเรียไนเตรตและแอมโมเนียมไนเตรตที่ใช้ในวัตถุระเบิดแสวงเครื่อง" โดยมี พ.ท.หญิง ผศ.ดร.พนมวรรณ ปานสีทา เป็นนายทหารโครงการ
4. โครงการวิจัย "ผลของโครงสร้างการทอเส้นใยเสริมแรงด้วยพอลิเมอร์ผสมเบนซอกซาซีน-ยูริเทนต่อความสามารถในการกันกระสุนปืน" โดยมี ร.ต.หญิง กังสดาล อินทกุล เป็นนายทหารโครงการ

งบประมาณปี 2561

1. โครงการวิจัย "การพัฒนากระบวนการทำกลีเซอรีนจากไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ำมันใช้แล้วให้บริสุทธิ์" โดยมี พ.ท.หญิง พัดชา เพิ่มพิพัฒน์ เป็นนายทหารโครงการ

งบประมาณปี 2560

1. โครงการวิจัย "การพัฒนาวิธีการรักษาสภาพกระดาษโดยใช้อนุภาคนาโนของแคลเซียมคาร์บอเนตและเอทิลเซลลูโลสในการขจัดความเป็นกรดและเพิ่มความแข็งแรงของกระดาษ" โดยมี ร.อ.หญิง ชลิตา เมฆมุกดา เป็นนายทหารโครงการ

งบประมาณปี 2559

1. โครงการวิจัย "การศึกษาความเป็นไปได้ในการผสมผสานการใช้พืชร่วมกับกระบวนการเฟนตันออกซิเดชันในการบำบัดน้ำปนเปื้อนสารไนโตรโทลูอีน" โดยมี พ.อ.หญิง พนิตตา ปัญญาดิลก เป็นนายทหารโครงการ