งานวิจัย

งบประมาณปี 2564

1. โครงการวิจัย "การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการต้านทานกระสุนปืนในวัสดุชนิดต่าง ๆ" โดยมี พ.ท. อมรเทพ สมราช เป็นนายทหารโครงการ (อยู่ระหว่างดำเนินการขอทุนวิจัย)
2. โครงการวิจัย "การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดการเกิดสีแบบกระดาษสำหรับทีเอ็นทีด้วยสมาร์ตโฟน" โดยมี พ.ต.หญิง เพ็ญธนา สมานพันธุ์ เป็นนายทหารโครงการ (อยู่ระหว่างดำเนินการขอทุนวิจัย)

งบประมาณปี 2563

--

งบประมาณปี 2562

1. โครงการวิจัย "การตรวจสอบแรงดันและลักษณะสะเก็ดระเบิดจากการระเบิดในท่อเหล็ก" โดยมี พ.ท. อมรเทพ สมราช เป็นนายทหารโครงการ
2. โครงการวิจัย "ศึกษาการเพิ่มปริมาณใยอาหารในอาหารอัดแท่งด้วยเส้นใยจากเปลือกของพืชตระกลูส้ม" โดยมี พ.ท.หญิง ณัฐมณฑน์ สมราชลี้จินดา เป็นนายทหารโครงการ
3. โครงการวิจัย "การตรวจวัดการเกิดสีของยูเรียไนเตรตและแอมโมเนียมไนเตรตที่ใช้ในวัตถุระเบิดแสวงเครื่อง" โดยมี พ.ท.หญิง พนมวรรณ ปานสีทา เป็นนายทหารโครงการ
4. โครงการวิจัย "ผลของโครงสร้างการทอเส้นใยเสริมแรงด้วยพอลิเมอร์ผสมเบนซอกซาซีน-ยูริเทนต่อความสามารถในการกันกระสุนปืน" โดยมี ร.ต.หญิง กังสดาล อินทกุล เป็นนายทหารโครงการ

งบประมาณปี 2561

1. โครงการวิจัย "การพัฒนากระบวนการทำกลีเซอรีนจากไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ำมันใช้แล้วให้บริสุทธิ์" โดยมี พ.ท.หญิง พัดชา เพิ่มพิพัฒน์ เป็นนายทหารโครงการ

งบประมาณปี 2560

1. โครงการวิจัย "การพัฒนาวิธีการรักษาสภาพกระดาษโดยใช้อนุภาคนาโนของแคลเซียมคาร์บอเนตและเอทิลเซลลูโลสในการขจัดความเป็นกรดและเพิ่มความแข็งแรงของกระดาษ" โดยมี ร.อ.หญิง ชลิตา เมฆมุกดา เป็นนายทหารโครงการ

งบประมาณปี 2559

1. โครงการวิจัย "การศึกษาความเป็นไปได้ในการผสมผสานการใช้พืชร่วมกับกระบวนการเฟนตันออกซิเดชันในการบำบัดน้ำปนเปื้อนสารไนโตรโทลูอีน" โดยมี พ.อ.หญิง พนิตตา ปัญญาดิลก เป็นนายทหารโครงการ