งานวิจัย นักเรียนนายร้อย

ปีการศึกษา 2565

จำนวนโครงงาน นนร. 4 โครงงาน ดังนี้

1. หลักสูตร English Program จำนวน 2 โครงงาน
1.1 โครงงานวิจัย "Quantitative Analysis of Caffeine in Espresso Coffee from Coffee Shop around CRMA with Spectrophotometry Technique"
ผู้วิจัย
1) นนร. ธนภัทร รุ่งเรือง
2) นนร. วุฒิกร ศรีอินทร์คำ
3) นนร. พีรณัฐ คำกะสินธุ์
4) นนร. จักรพัธ์ สิงหราช
5) นนร. อิทธิพัทธ์ มาพิศาลพงษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
1) พ.ท.หญิง ดร.ปวีณา วัดบัว
2) พ.ต.หญิง ชลิตา เมฆมุกดา
3) ร.อ.หญิง กังสดาล อินทกุล

1.2 โครงงานวิจัย "Using Acids to Control pH for Producing Hypochlorous Acid Solution"
ผู้วิจัย
1) นนร. ติณณ์ ฤทธิเดช
2) นนร. เกียรติวงศ์ สถาวร
3) นนร. คีตภัทท์ พะวงจิตร
4) นนร. ณภัทร วิลัยลอย
อาจารย์ที่ปรึกษา
1) พ.ต. ดร.ภัทรพล คงสุข
2) พ.อ.หญิง จิตติมา หิรัญรัศมี
3) น.ส.วิลาสินี ปานนิล
4) ผศ.ดร.ป๋วย อุ่นใจ

2. หลักสูตรภาษาไทย จำนวน 2 โครงงาน
2.1 โครงงานวิจัย "การตรวจหาปริมาณแอมโมเนียมไนเตรทโดยใช้กระดาษระบบของไหลจุลภาค"
ผู้วิจัย
1) นนร. ปรินทร เหมือนสุวรรณ์
2) นนร. ทิวทัศน์ ศรีจันทร์ทอง
3) นนร. ปฐมพร ไตรรุ่งโรจน์ยิ่ง
4) นนร. ชิติพล มาศรี
5) นนร. สิทธิกร วัดแพ
อาจารย์ที่ปรึกษา
1) พ.อ. ผศ.เรืองศักดิ์ อยู่ชา
2) พ.อ.หญิง พัดชา เพิ่มพิพัฒน์
3) พ.ท.หญิง ผศ.ดร.พนมวรรณ ปานสีทา
4) ผศ.ดร.ปุริม จารุจำรัส

2.2 โครงงานวิจัย "การศึกษาการใช้มะยงชิดเป็นส่วนผสมในการผลิตเบียร์"
ผู้วิจัย
1) นนร. สิรวิชญ์ เตี้ยมเครือ
2) นนร. กันตเมศฐ์ ดอนจันทร์ทอง
3) นนร. วัชรพล เทพสิทธิ์
4) นนร. อิสรา อนันทวรรณ
5) นนร. สิรภพ เนตรน้อย
อาจารย์ที่ปรึกษา
1) พลตรี รศ.ดร.สมปอง วรรณโคตร
2) พ.อ. ดร.วิชิต ซ้ายเกล้า
3) พ.อ.หญิง ผศ.ภัทรียา ตัณฑิกุล
4) พ.ท.หญิง ผศ.ณัฐมณฑน์ สมราชลี้จินดา
5) พ.ท.หญิง เพ็ญธนา สมานพันธุ์

ปีการศึกษา 2564

จำนวนโครงงาน นนร. 4 โครงงาน ดังนี้

1. หลักสูตร English Program จำนวน 2 โครงงาน
1.1 โครงงานวิจัย "Development of the Paper-Based Analytical Device for Detection of Homemade Explosive Compositions"
ผู้วิจัย
1) นนร. รัชพล ไชยอนงค์ศักดิ์
2) นนร. ธราธร ฤกษ์เย็น
3) นนร. ชุติชัย วินิจชัยนันท์
4) นนร. ธิติวุฒิ ยอดแก้ว
5) นนร. คณุตม์ ลายประวัติ
อาจารย์ที่ปรึกษา
1) พ.อ. ผศ.เรืองศักดิ์ อยู่ชา
2) พ.อ.หญิง พัดชา เพิ่มพิพัฒน์
3) พ.ท.หญิง ผศ.ดร.พนมวรรณ ปานสีทา
4) ผศ.ดร.ปุริม จารุจำรัส

1.2 โครงงานวิจัย "Hypochlorous Acid Solution Generator Prototype for Disinfection"
ผู้วิจัย
1) นนร. เจตวัฒน์ สุขวารี
2) นนร. ณัฐพล คงทน
3) นนร. ปภพ ศรีสังวาลย์
4) นนร. สรวิชญ์ ทองศรี
5) นนร. ธนโชติ ศิริเวช
อาจารย์ที่ปรึกษา
1) พ.ต. ดร.ภัทรพล คงสุข
2) พ.ท. ผศ.กนก เจริญชัยประกิจ
3) ผศ.ดร.ป๋วย อุ่นใจ

2. หลักสูตรภาษาไทย จำนวน 2 โครงงาน
2.1 โครงงานวิจัย "เชื้อเพลิงแข็งอัดแท่งจากขยะสวน"
ผู้วิจัย
1) นนร. อภิรัชต์ บัวสุวรรณ
2) นนร. ชนบดี คุ้มครอง
3) นนร. กิตติธัช วัฒนาศิลป์
4) นนร. ชาญชล คีรีโชติ
5) นนร. จิรพัฒน์ ปาลีพงศา
อาจารย์ที่ปรึกษา
1) พ.อ.หญิง ผศ.ภัทรียา ตัณฑิกุล
2) พ.ท.หญิง ผศ.ณัฐมณฑน์ สมราชลี้จินดา
3) รศ.ดร.ศศมล ผาสุข

2.2 โครงงานวิจัย "การวิเคราะห์หาปริมาณคาเฟอีนในกาแฟเอสเปรสโซ จากร้านกาแฟบริเวณ รร.จปร."
ผู้วิจัย
1) นนร. ธัญพิสิษฐ์ วิชิต
2) นนร. ศิริวิทย์ ไชยปัญญา
3) นนร. ชัยวัฒน์ ขำสายทอง
4) นนร. รัชกฤต ภิญโญวราธร
5) นนร. ชัชชัย ศรีกรด
อาจารย์ที่ปรึกษา
1) พ.ท.หญิง ดร.ปวีณา วัดบัว
2) ร.อ.หญิง ชลิตา เมฆมุกดา
3) ร.ท.หญิง กังสดาล อินทกุล

ปีการศึกษา 2563

จำนวนโครงงาน นนร. 2 โครงงาน ดังนี้

1. โครงงานวิจัย "การศึกษาการใช้ชาเขียวเป็นส่วนผสมในการผลิตเบียร์"
ผู้วิจัย
1) นนร. ภูวเดช โมกขะสมิต
2) นนร. ณัฐภพ ต้องเดช
3) นนร. รณกฤต เฉลิมถาวรสุข
4) นนร. ธนกฤต ชนะศรี
5) นนร. กล้าก้าว สายเมฆ
อาจารย์ที่ปรึกษา
1) พลตรี รศ.ดร.สมปอง วรรณโคตร
2) พ.อ. ดร.วิชิต ซ้ายเกล้า
3) พ.อ.หญิง พนิตตา ปัญญาดิลก
4) พ.ท.หญิง ผศ.ดร.พนมวรรณ ปานสีทา
5) พ.ต.หญิง เพ็ญธนา สมานพันธุ์

2. โครงงานวิจัย "ข้าวอัดแท่งพร้อมทานระยะที่ 3"
ผู้วิจัย
1) นนร. กิตติพศ เปรมปรีดา
2) นนร. เนติธร ทองนำ
3) นนร. ปัณณภัทร อธิพงศ์ภาพร
4) นนร. ภานุวัฒนศักดิ์ ศรีเมือง
5) นนร. วรัญญู ภาวะนา
อาจารย์ที่ปรึกษา
1) พ.อ.หญิง ประภารตน์ จันทวาลย์
2) พ.อ.หญิง ผศ.ภัทรียา ตัณฑิกุล
3) ร.อ. ดร.ภัทรพล คงสุข
4) พ.อ. ผศ.ดร.อาศิส บุณยะประภัศร
5) พ.ท. ผศ.วนชาติ บริสุทธิ์
6) น.ส.ปวีณ์นุช ใจดี