การจัดการความรู้

การจัดการความรู้

การจัดการความรู้ เคมี สกศ.รร.จปร.

- การจัดการความรู้ พ.ศ. 2566 (KM 66)

"คู่มือการผลิตและการใช้น้ำอิเล็กโทรไลต์แบบกรดจากปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี"

- การจัดการความรู้ พ.ศ. 2565 (KM 65)

"การพัฒนาสื่อการสอนวิชาปฏิบัติการเคมีทั่วไป (CH 1002)"

การจัดการความรู้ พ.ศ. 2564 (KM 64)

"คู่มือการจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการเคมีทั่วไป (General Chemistry Laboratory) CH 1002"

การจัดการความรู้ พ.ศ. 2563 (KM 63)

"คู่มือการใช้ตู้ดูดไอสารเคมีในห้องปฏิบัติการ เคมี สกศ.รร.จปร."

- การจัดการความรู้ พ.ศ. 2561 (KM 61)

"คู่มือปฏิบัติงานประจำห้องปฏิบัติการ เคมี สกศ.รร.จปร.: ด้านการจัดการเรียนการสอน"

การจัดการความรู้ พ.ศ. 2560 (KM 60)

"คู่มือขั้นตอนการรวบรวมบทความทางวิชาการสำหรับการจัดทำวารสารวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)"

 

ติดต่อกองวิชาเคมี สกศ.รร.จปร.
เบอร์โทรศัพท์: 0 2241 2691 - 4 ต่อ 62351