ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการกองวิชาเคมี สกศ.รร.จปร.

พ.อ. ชวน จันทวาลย์

พ.อ.ศรราม แสงวิลัย

ผู้อำนวยการกองวิชาเคมี สกศ.รร.จปร.

ตท.๒๘ จปร.๓๙ รร.สธ.ทบ. ชุดที่ ๘๐
Mechanical Engineering, Ohio University, USA.

Director of the Chemistry Department , Academic Division,
Chulachomklao Royal Military Academy
Muang,Nakon Nayok 26001

รองผู้อำนวยการกองวิชาเคมี สกศ.รร.จปร.

พ.อ. หญิง พนิตตา ปัญญาดิลก

รองผู้อำนวยการกองวิชาเคมี สกศ.รร.จปร.

วทบ. ชุดที่ 59
Master of Science,University of New Haven, USA

Deputy Director of the Chemistry Department , Academic Division,
Chulachomklao Royal Military Academy
Muang,Nakon Nayok 26001