ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการกองวิชาเคมี สกศ.รร.จปร.

พ.อ.หญิงประภารัตน์ จันทรวาลย์

พ.อ.หญิง ประภารัตน์ จันทวาลย์

ผู้อำนวยการกองวิชาเคมี สกศ.รร.จปร.

วทบ.ชุดที่ 60
วท.ม. ( เวชศาสตร์การกีฬา )

Director of Chemistry Department, Academic Division,
Chulachomklao Royal Military Academy
Muang, Nakon Nayok 26001

รองผู้อำนวยการกองวิชาเคมี สกศ.รร.จปร.

พ.อ.หญิง พนิตตา ปัญญาดิลก

รองผู้อำนวยการกองวิชาเคมี สกศ.รร.จปร.

วทบ.ชุดที่ 59
Master of Science, University of New Haven, USA

Deputy Director of Chemistry Department, Academic Division,
Chulachomklao Royal Military Academy
Muang, Nakon Nayok 26001