อาจารย์

caret-down caret-up caret-left caret-right
พ.อ.หญิง ประภารัตน์ จันทวาลย์

พ.อ.หญิง ประภารัตน์ จันทวาลย์

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร.ชรก. สปค.รร.จปร.

คุณวุฒิ : วท.ม.(เวชศาสตร์การกีฬา)

พ.อ.หญิง ภัทรียา ตัณฑิกุล

พ.อ.หญิง ภัทรียา ตัณฑิกุล

ตำแหน่ง : ผศ.สกศ.รร.จปร./รอง หน.สปค.สกศ.รร.จปร.(๑)

คุณวุฒิ : วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

พ.อ.เรืองศักดิ์ อยู่ชา

พ.อ.เรืองศักดิ์ อยู่ชา

ตำแหน่ง : ผศ.สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ : วท.ม.(เคมี)

 

พ.อ.หญิง จิตติมา หิรัญรัศมี

พ.อ.หญิง จิตติมา หิรัญรัศมี

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร. คุณวุฒิ:

  M.Sc.(Trop. Med.)

พ.อ.หญิง พัดชา เพิ่มพิพัฒน์

พ.อ.หญิง พัดชา เพิ่มพิพัฒน์

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร. คุณวุฒิ : ศษ.ม.(การสอนเคมี)

 

พ.ท.หญิง ณัฐมณฑน์ สมราชลี้จินดา

พ.ท.หญิง ณัฐมณฑน์ สมราชลี้จินดา

ตำแหน่ง : ผศ.สกศ.รร.จปร

คุณวุฒิ : วศ.ม.(วิศวกรรมเคมี)

พ.ท.หญิง พนมวรรณ ปานสีทา

พ.ท.หญิง พนมวรรณ ปานสีทา

ตำแหน่ง : ผศ.สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ : ปร.ด.(เคมีประยุกต์)

 

พ.ท.หญิง ปวีณา วัดบัว

พ.ท.หญิง ปวีณา วัดบัว

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ : ปร.ด.(ชีวเคมี)

 

พ.ต.หญิง เพ็ญธนา สมานพันธุ์

พ.ต.หญิง เพ็ญธนา สมานพันธุ์

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ : วท.ม.(ชีวเคมี)

พ.ต.ภัทรพล คงสุข

พ.ต.ภัทรพล คงสุข

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ : ปร.ด. (เคมีอินทรีย์), มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ต.หญิง ชลิตา เมฆมุกดา

พ.ต.หญิง ชลิตา เมฆมุกดา

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ : วท.ม.(เคมี)

ร.อ.สุชาติ คล้ายแก้ว

ร.อ.สุชาติ คล้ายแก้ว

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณทิต (เคมีประยุกติ์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต(พลังงาน) Summa Cum laude, Northeastern University, USA

ร.ท.หญิง กังสดาล เอกเจริญ

ร.ท.หญิง กังสดาล เอกเจริญ

ตำแหน่ง : รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ : วศ.ม.(เคมี)