อาจารย์

caret-down caret-up caret-left caret-right
พ.อ. เรืองศักดิ์ อยู่ชา

พ.อ. เรืองศักดิ์  อยู่ชา

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร.

ตำแหน่งวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ : วท.ม.(เคมี)

พ.อ.หญิง ภัทรียา ตัณฑิกุล

พ.อ.หญิง ภัทรียา  ตัณฑิกุล

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร.

ตำแหน่งวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ : วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

พ.อ.หญิง จิตติมา หิรัญรัศมี

พ.อ.หญิง จิตติมา  หิรัญรัศมี

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร.

ตำแหน่งวิชาการ : -

คุณวุฒิ : M.Sc.(Trop. Med.)

พ.อ.หญิง พัดชา เพิ่มพิพัฒน์

พ.อ.หญิง พัดชา  เพิ่มพิพัฒน์

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร.

ตำแหน่งวิชาการ : -

คุณวุฒิ : ศษ.ม.(การสอนเคมี)

พ.อ.หญิง พนมวรรณ ปานสีทา

พ.อ.หญิง พนมวรรณ  ปานสีทา

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร.

ตำแหน่งวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ : ปร.ด.(เคมีประยุกต์)

พ.อ.หญิง ณัฐมณฑน์ สมราชลี้จินดา

พ.อ.หญิง ณัฐมณฑน์  สมราชลี้จินดา

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร

ตำแหน่งวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ : วศ.ม.(วิศวกรรมเคมี)

 

พ.ท.หญิง ปวีณา วัดบัว

พ.ท.หญิง ปวีณา  วัดบัว

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร.

ตำแหน่งวิชาการ : -

คุณวุฒิ : ปร.ด.(ชีวเคมี)

พ.ท.หญิง เพ็ญธนา สมานพันธุ์

พ.ท.หญิง เพ็ญธนา  สมานพันธุ์

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร.

ตำแหน่งวิชาการ : -

คุณวุฒิ : วท.ม.(ชีวเคมี)

พ.ต. ภัทรพล คงสุข

พ.ต. ภัทรพล  คงสุข

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร.

ตำแหน่งวิชาการ : -

คุณวุฒิ : ปร.ด.(เคมีอินทรีย์)

พ.ต.หญิง ชลิตา เมฆมุกดา

พ.ต.หญิง ชลิตา  เมฆมุกดา

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร.

ตำแหน่งวิชาการ : -

คุณวุฒิ : วท.ม.(เคมี)

ร.อ.หญิง กังสดาล เอกเจริญ

ร.อ.หญิง กังสดาล  เอกเจริญ

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร.

ตำแหน่งวิชาการ : -

คุณวุฒิ : วศ.ม.(เคมี)

ร.ต.หญิง วิลาสินี ปานนิล

ร.ต.หญิง วิลาสินี  ปานนิล

ตำแหน่ง : รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.

ตำแหน่งวิชาการ : -

คุณวุฒิ : วท.ม.(เคมี)