ฝ่ายสนับสนุน

caret-down caret-up caret-left caret-right
พ.ท.หญิง จิรญาณ์ จันเกิด

พ.ท.หญิง จิรญาณ์  จันเกิด

ตำแหน่ง : ประจำห้องปฏิบัติการ สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ : บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)

ร.ต.หญิง สุรีรัตน์ ธรรมจง

ร.ต.หญิง สุรีรัตน์ ธรรมจง

ตำแหน่ง : ประจำกอง สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ : บธ.บ.(การตลาด)

จ.ส.อ. ศุภาชัย คงเจริญยิ่ง

จ.ส.อ. ศุภาชัย คงเจริญยิ่ง

ตำแหน่ง : นายสิบห้องปฏิบัติการ สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ : บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

จ.ส.อ. พัฒนพงษ์ กรมเกตุ

จ.ส.อ. พัฒนพงษ์  กรมเกตุ

ตำแหน่ง : นายสิบห้องปฏิบัติการ สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ : ม.6

จ.ส.อ. สิริอนันต์ คลังสุวรรณ

จ.ส.อ. สิริอนันต์ คลังสุวรรณ

ตำแหน่ง : เสมียน สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ : ทล.บ.(อิเล็กโทรนิกส์)

จ.ส.ท.หญิง กิตติมา สนธิกัน

จ.ส.ท.หญิง กิตติมา  สนธิกัน

ตำแหน่ง : เสมียน สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ : บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)

นายกันตพัฒน์ สิทธิ์เมธัสเดช

นายกันตพัฒน์  สิทธิ์เมธัสเดช

ตำแหน่ง : พนักงานสถานที่ สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ : ม.6

นายคณิต ยิ้มน้อย

นายคณิต  ยิ้มน้อย

ตำแหน่ง : พนักงานสถานที่ สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ : ม.6