ฝ่ายสนับสนุน

caret-down caret-up caret-left caret-right
พ.ท.หญิง จิรญาณ์ จันเกิด

พ.ท.หญิง จิรญาณ์  จันเกิด

ตำแหน่ง : ประจำห้องปฏิบัติการ สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ : บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)

จ.ส.อ.เอกวุฒิ คงเจริญ

จ.ส.อ. เอกวุฒิ  คงเจริญ

ตำแหน่ง : นายสิบห้องปฏิบัติการ สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ : บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

จ.ส.อ.พัฒนพงษ์ กรมเกตุ

จ.ส.อ. พัฒนพงษ์  กรมเกตุ

ตำแหน่ง : นายสิบห้องปฏิบัติการ สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ : ม.6

จ.ส.อ.สิริอนันต์ คลังสุวรรณ

จ.ส.อ.สิริอนันต์ คลังสุวรรณ

ตำแหน่ง : เสมียน สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ : ทล.บ.(อิเล็กโทรนิกส์)

จ.ส.ต.หญิง กิตติมา สนธิกัน

จ.ส.ต.หญิง กิตติมา  สนธิกัน

ตำแหน่ง : เสมียน สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ : บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)

นายกันตพัฒน์ สิทธิ์เมธัสเดช

นายกันตพัฒน์  สิทธิ์เมธัสเดช

ตำแหน่ง : พนักงานสถานที่ สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ : ม.6

นายคณิต ยิ้มน้อย

นายคณิต  ยิ้มน้อย

ตำแหน่ง : พนักงานสถานที่ สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ : ม.6