ธุรการ

caret-down caret-up caret-left caret-right
จ.ส.อ.ลือศักดิ์ คำดี

จ.ส.อ.ลือศักดิ์ คำดี

ตำแหน่ง : เสมียน สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ : ปวส.

จ.ส.อ.เอกวุฒิ คงเจริญ

จ.ส.อ.เอกวุฒิ คงเจริญ

ตำแหน่ง : นายสิบห้องปฏิบัติการ

คุณวุฒิ : บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ส.อ.หญิง กิตติมา สนธิกัน

ส.อ.หญิง กิตติมา สนธิกัน

ตำแหน่ง : เสมียน สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ : บธ.บ.