ห้องปฏิบัติการ

caret-down caret-up caret-left caret-right
พ.ท.หญิง จิรญาณ์ จันเกิด

พ.ท.หญิง จิรญาณ์ จันเกิด

ตำแหน่ง : ประจำห้องปฏิบัติการ

คุณวุฒิ : บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)

จ.ส.อ.ยศพนธ์ แสงเงิน

จ.ส.อ.ยศพนธ์ แสงเงิน

ตำแหน่ง : เสมียน สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ : ศษ.บ.

จ.ส.อ.พัฒนพงษ์ กรมเกตุ

จ.ส.อ.พัฒนพงษ์ กรมเกตุ

ตำแหน่ง : นายสิบห้องปฏิบัติการ

คุณวุฒิ : ม.๖

ส.อ.วสินธุ ทองอร่าม

ส.อ.วสินธุ ทองอร่าม

ตำแหน่ง : นายสิบห้องปฏิบัติการ

คุณวุฒิ : ม.๖