ปฏิทินกิจกรรม

16 พฤษภาคม 2023

การอบรมด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

การอบรมด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ


16 พฤษภาคม 2023

วันที่ 16 พ.ค. 66 เวลา 0830 - 1530 การอบรมด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดย ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในรูปแบบ onsite ณ ห้องสุรนารี
สุรสัมมนาคาร มทส. จว.น.ม.