ต้อนรับ นนร. ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

กองวิชาเคมี สกศ.รร.จปร. ต้อนรับ นนร. ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ที่เข้ามาเรียนที่กองเป็นครั้งแรก

วันที่ 31 ส.ค. 63 นนร. เวลา 0900-1200 นนร. ชั้นปีที่ 1 ตอน ค. และ ง. เข้ามาเรียนวิชาปฏิบัติการเคมีทั่วไป ในกองวิชาเคมีเป็นครั้งแรก โดยมี พ.อ. ศรราม แสงวิลัย ผอ.เคมี สกศ.รร.จปร. ต้อนรับและให้โอวาท