นนร. ชั้นปีที่ 2 ทดสอบภาษาอังกฤษ ALCPT ครั้งที่ 4 ณ กปศ.สกศ.รร.จปร.

นนร. ชั้นปีที่ 2 ทดสอบภาษาอังกฤษ ALCPT ครั้งที่ 4 ณ กปศ.สกศ.รร.จปร.

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 63 เวลา 1330 นนร. ชั้นปีที่ 2 ทดสอบภาษาอังกฤษ ALCPT ครั้งที่ 4 ณ กปศ.สกศ.รร.จปร.