กิจกรรมจิตอาสาฯ พัฒนาถนนสายจงรักภักดี

กิจกรรมจิตอาสาฯ พัฒนาถนนสายจงรักภักดี

วันที่ 22 มี.ค. 67 เวลา 0800 - 0930 จ.ส.อ. ศุภาชัย คงเจริญยิ่ง และ นายกันตพัฒน์ สิทธิ์เมธัสเดช ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ พัฒนาถนนสายจงรักภักดี