การอบรม “เครื่องมือปฏิบัติการในงานอุตสาหกรรมเบื้องต้น”

การอบรมซ่อมแซมพื้นอาคารภายนอกและภายในเบื้องต้น

วันที่ 22 มี.ค. 67 เวลา 0900 - 1200 นายคณิต ยิ้มน้อย เข้าร่วมการฝึกอบรมเรื่อง "เครื่องมือปฏิบัติการในงานอุตสาหกรรมเบื้องต้น"
โดย ร.อ. สิทธิชัย ศรีสวัสดิ์ ประจำห้องปฏิบัติการ สกศ.รร.จปร. ณ ห้องปฏิบัติการวัสดุ 1 อาคารประลอง กวส.ฯ