การประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดการความรู้ รร.จปร. ประจำปี 2567

การประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดการความรู้ รร.จปร. ประจำปี 2567

วันที่ 5 มิ.ย. 67 เวลา 1330 -1600 การประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดการความรู้ รร.จปร. ประจำปี 2567
โดยมี พ.อ.หญิง ประภารัตน์ จันทวาลย์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน และคณะฯ พร้อมทั้ง นขต.รร.จปร. จำนวน 19 ผลงาน
เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้อง 308 กปศ.ฯ