การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การจัดการของเสียและการกำจัดของเสียอันตราย”

การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การจัดการของเสียและการกำจัดของเสียอันตราย”

วันที่ 11 และ 18 มี.ค. 67 เวลา 0930 - 1230 พ.อ.หญิง พนิตตา ปัญญาดิลก นปก.ประจำ รร.จปร. ช่วยราชการ เคมี สกศ.รร.จปร. เป็นผู้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การจัดการของเสียและการกำจัดของเสียอันตราย” ณ อาคารบรรยายรวม 4 ห้อง 211 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จว.ป.ท.