รองผู้อำนวยการกองวิชาเคมี สกศ.รร.จปร.

พ.อ. เรืองศักดิ์ อยู่ชา

รองผู้อำนวยการกองวิชาเคมี สกศ.รร.จปร.

วท.ม. ( เคมี )

Deputy Director of Chemistry Department, Academic Division,
Chulachomklao Royal Military Academy
Muang, Nakon Nayok 26001