รองผู้อำนวยการกองวิชาเคมี สกศ.รร.จปร.

พ.อ. หญิง พนิตตา ปัญญาดิลก

รองผู้อำนวยการกองวิชาเคมี สกศ.รร.จปร.

วทบ. ชุดที่ 59
Master of Science,University of New Haven, USA

Deputy Director of the Chemistry Department , Academic Division,
Chulachomklao Royal Military Academy
Muang,Nakon Nayok 26001