ผู้อำนวยการกองวิชาเคมี สกศ.รร.จปร.

พ.อ.หญิงประภารัตน์ จันทรวาลย์

พ.อ.หญิง ประภารัตน์ จันทวาลย์

ผู้อำนวยการกองวิชาเคมี สกศ.รร.จปร.

วทบ.ชุดที่ 60
วท.ม. ( เวชศาสตร์การกีฬา )

Director of Chemistry Department, Academic Division,
Chulachomklao Royal Military Academy
Muang, Nakon Nayok 26001