กิจกรรมวิชาเคมีในชีวิตประจำวัน (CH 5621) นนร. ชั้นปีที่ 4 วิชาเลือกเสรี หัวข้อ “สบู่”

กิจกรรมวิชาเคมีในชีวิตประจำวัน (CH 5621) นนร.ชั้นปีที่ 4 วิชาเลือกเสรี หัวข้อ "สบู่"

วันที่ 4 มิ.ย. 67 เวลา 0800 - 1200 กิจกรรมวิชาเคมีในชีวิตประจำวัน (CH 5621) นนร.ชั้นปีที่ 4 วิชาเลือกเสรี หัวข้อ "สบู่"
โดย พ.อ.หญิง พัดชา เพิ่มพิพัฒน์