กิจกรรมวิชาเคมีอาหาร (CH 5622) นนร. ชั้นปีที่ 4 วิชาเลือกเสรี หัวข้อ “น้ำ”

กิจกรรมวิชาเคมีอาหาร (CH 5622) นนร. ชั้นปีที่ 4 วิชาเลือกเสรี หัวข้อ “น้ำ”

วันที่ 21 พ.ค. 67 เวลา 0800 - 1200 กิจกรรมวิชาเคมีอาหาร (CH 5622) นนร.ชั้นปีที่ 4 วิชาเลือกเสรี หัวข้อ "น้ำ" โดยเรียนรู้เรื่องค่า Water Activity และความเสถียรของอาหาร และการยืดอายุอาหารด้วยการลดค่า Aw โดย ร.ท.หญิง วิลาสินี ปานนิล