การแนะนำสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตร English Program)

การแนะนำสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตร English Program)

วันที่ 17 เม.ย. 67 เวลา 1315 - 1400 พ.อ.หญิง พนิตตา ปัญญาดิลก นปก.รร.จปร. ชรก. เคมี สกศ.รร.จปร. และ ร.ต. คมสัน อินทะรังษี รรก.อจ.สกศ.รร.จปร. กล่าวแนะนำสาขาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตร English Program) ให้แก่ นนร. ชั้นปีที่ 1 (รุ่น 76) โดยมี พล.ต. ผศ. มนัส ธนวานนท์ ผอ.สกศ.รร.จปร. เป็นประธานฯ ณ หอประชุม สกศ.รร.จปร.