การเลือกสาขาของ นนร. ชั้นปีที่ 2 (รุ่น 75)

การเลือกสาขาของ นนร. ชั้นปีที่ 2 (รุ่น 75)

วันที่ 24 เม.ย. 67 เวลา 0830 - 1000 พ.อ.หญิง พนิตตา ปัญญาดิลก นปก.รร.จปร. ชรก. เคมี สกศ.รร.จปร. และ ร.ต. คมสัน อินทะรังษี รรก.อจ.สกศ.รร.จปร. เข้าร่วมการเลือกสาขาของ นนร. ชั้นปีที่ 2 (รุ่น 75) ณ หอประชุม สกศ.รร.จปร.