การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปรับปรุงวิธีการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่ สกศ.รร.จปร. ด้วยคู่มือการปฏิบัติงานรุกขกรเบื้องต้น”

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปรับปรุงวิธีการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่ สกศ.รร.จปร. ด้วยคู่มือการปฏิบัติงานรุกขกรเบื้องต้น”

วันที่ 6 มิ.ย. 67 เวลา 0830 - 1600 จ.ส.อ. ศุภาชัย คงเจริญยิ่ง และ จ.ส.อ. สิริอนันต์ คลังสุวรรณ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การปรับปรุงวิธีการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่ สกศ.รร.จปร. ด้วยคู่มือการปฏิบัติงานรุกขกรเบื้องต้น”
โดยมี พ.อ.หญิง กฤตยาภรณ์ เจิรญผล อจ.สกศ.รร.จปร. เป็นวิทยากรอบรม ณ ห้อง 230 กวล.สกศ.ฯ และในภาคสนาม