การประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดการความรู้ รร.จปร.

การประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดการความรู้ รร.จปร.

วันที่ 25 พ.ค. 66 เวลา 0800 - 1200 ร.ต.หญิง วิลาสินี ปานนิล ผู้แทนกองวิชาฯ รายงานความก้าวหน้าการจัดการความรู้ รร.จปร. ณ ห้อง 308 กปศ.สกศ.รร.จปร. โดยมี พ.อ.หญิง ประภารัตน์ จันทวาลย์ ผอ.เคมี สกศ.รร.จปร. ร่วมประชุม