การประชุมจัดทำแผนงานโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดผลิตภัณฑ์ยาสูบสร้างสิ่งแวดล้อมให้ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ภาคกลางตอนบน ประจำปี พ.ศ. 2567

การประชุมจัดทำแผนงานโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดผลิตภัณฑ์ยาสูบสร้างสิ่งแวดล้อมให้ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ภาคกลางตอนบน ประจำปี พ.ศ. 2567

วันที่ 1 - 2  เม.ย. 67 พ.อ.หญิง ประภารัตน์ จันทวาลย์ ผอ.เคมี สกศ.รร.จปร. และ ร.ท.หญิง วิลาสินี ปานนิล รรก.อจ.สกศ.รร.จปร. เข้าร่วมการประชุมจัดทำแผนงานโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดผลิตภัณฑ์ยาสูบสร้างสิ่งแวดล้อมให้ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ภาคกลางตอนบน ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ หอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก.ท.