การนำเสนอการจัดการความรู้ของหน่วย ในหัวข้อ “How to Manage Laboratory Effectively”

การนำเสนอการจัดการความรู้ของหน่วย ในหัวข้อ "How to Manage Laboratory Effectively"

วันที่ 5 มิ.ย. 67 เวลา 1330 - 1600 คณะดำเนินงานจัดการความรู้ เคมี สกศ.รร.จปร. (KM Team) ประกอบด้วย พ.อ.หญิง จิตติมา หิรัญรัศมี, พ.ท.หญิง จิรญาณ์ จันเกิด, จ.ส.อ. ศุภาชัย คงเจริญยิ่ง และ จ.ส.อ. พัฒนพงษ์ กรมเกตุ เข้าร่วมนำเสนอการจัดการความรู้ของหน่วย
ในการประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดการความรู้ รร.จปร. ในหัวข้อ "How to Manage Laboratory Effectively" ณ ห้อง 308 กปศ.ฯ