กรรมการ มคอ. เคมีฯ ประชุม พิจารณา มคอ. 3 ภาคการศึกษา 1/67

กรรมการ มคอ. เคมีฯ ประชุม พิจารณา มคอ. 3 ภาคการศึกษา 1/67

วันที่ 24 เม.ย. 67 เวลา 0930 - 1200 กรรมการ มคอ. เคมีฯ ประกอบด้วย พ.อ.หญิง ภัทรียา ตัณฑิกุล, พ.อ.หญิง จิตติมา หิรัญรัศมี,
พ.ท.หญิง ปวีณา วัดบัว, พ.ท. ภัทรพล คงสุข และ ร.อ.หญิง กังสดาล อินทกุล ร่วมประชุม พิจารณา มคอ. 3 ภาคการศึกษา 1/67 ณ ห้อง 112 เคมี สกศ.รร.จปร.