หน้าแรก

พ.อ.หญิง ประภารัตน์ จันทวาลย์

ผู้อำนวยการกองวิชาเคมี สกศ.รร.จปร.

พ.อ.หญิง พนิตตา ปัญญาดิลก

รองผู้อำนวยการกองวิชาเคมี สกศ.รร.จปร.

1 2 3 16

กองวิชาเคมี สกศ.รร.จปร.

       กองวิชาเคมี สกศ.รร.จปร. เป็นส่วนราชการขึ้นตรงต่อ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

: มีภารกิจให้การศึกษาในวิชาบังคับ เคมีทั่วไป และปฏิบัติการเคมีทั่วไป ที่ใช้เป็นพื้นฐานของนักเรียนนายร้อย ทุกสาขาวิชา และสำหรับ นักเรียนนายร้อยในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จะได้รับการศึกษาวิชาเคมี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการปฎิบัติภารกิจของหน่วย ทั้งในด้านยุทธภัณฑ์และการพัฒนาทรัพยากร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม รวมไปถึงการพิจารณาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิชาเคมี วิชาเคมีแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ วิชาเคมีเชิงบริสุทธิ์ และวิชาเคมีเชิงประยุกต์ กล่าวคือ วิชาเชิงบริสุทธิ์ในแขนง เคมีอนินทรีย์ เคมีอินทรีย์ ชีวเคมี เคมีฟิสิกัล และเคมีวิเคราะห์ ซึ่งได้นำหลักการมาใช้ในเชิงประยุกต์ในเรื่องวัตถุระเบิด และสารเคมีทางทหาร ตลอดจนยุทธภัณฑ์ เครื่องอุปโภคบริโภค เคมีวัสดุศาสตร์ เคมีนิวเคลียร์ เคมีอาหาร เคมีเกษตร เคมีอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อมและอื่น ๆ ซึ่งล้วนเป็นรากฐานของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนนายร้อยที่สำเร็จการศึกษาบางนาย ต้องปฎิบัติหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุระเบิดและสารเคมีทางทหาร จรวด อาวุธนำวิถี นิวเคลียร์ ชีวะ เคมี หรืองานค้นคว้าวิจัย ซึ่งเป็นการนำความรู้ที่ได้ศึกษาจากกองวิชาเคมีไปใช้ประโยชน์อย่างเด่นชัด นักเรียนนายร้อยจะได้รับความรู้ทั้งทางทฤษฎีการปฎิบัติในห้องทดลอง และการทำโครงงาน ตลอดจนการศึกษางานของหน่วยงานจริง มีความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษา มีการพัฒนาห้องปฏิบัติการเคมีที่ประกอบด้วยเครื่องมือ และอุปกรณ์อันทันสมัย อีกทั้งมีบุคลากรที่เป็นอาจารย์ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิระดับ ปริญญาโท และปริญญาเอกอย่างเพียงพอที่เอื้ออำนวยให้นักเรียนนายร้อยได้มี ประสบการณ์จากการศึกษาอย่างเต็มที่ และดีที่สุด
วิชาเคมีปรากฎในหลักสูตรทางทหาร คือ ในหลักสูตรของโรงเรียนนายร้อยทหารบก และหลักสูตรโรงเรียนเทคนิคทหารบก พ.ศ. 2476 และนับจากนั้นก็ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยลำดับเพื่อให้ทันกับวิทยาการที่ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง กองวิชาเคมีเดิมอยู่ในกองวิชา ฟิสิกส์-เคมี ต่อมาในปี พ.ศ. 2524 กองวิชาเคมีได้แยกออกมาเป็นกองวิชาหนึ่งของส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ที่ตั้งหน่วย :

กองวิชาเคมี สกศ.รร.จปร.

ตั้งอยู่ ณ อาคารกองวิชาเคมี สกศ.รร.จปร. ติดถนนสีหราชเดโชชัย
เลขที่ 9 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001
โทรศัพท์ภายใน : 62351
โทรศัพท์ภายนอก : (037) 393488  โทรสาร. : (037) 393488

ปฏิทินกิจกรรม

Events in มิถุนายน 2023

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
29 พฤษภาคม 2023

09:00 น.: บรรยายพิเศษ เรื่อง “ความรู้ทางเคมีกับทหาร เพื่อปฏิบัติงานตามแนวทางพระราชดำริ”


30 พฤษภาคม 2023

วันที่ 30 พ.ค. 66 เวลา 0900 - 1130 บรรยายพิเศษ เรื่อง “ความรู้ทางเคมีกับทหาร เพื่อปฏิบัติงานตามแนวทางพระราชดำริ” จาก พ.อ. อนุวัตร เหลืองวิลัย ผบ.นพค.14 สนภ.1นพท. ณ ห้อง 203 เคมี สกศ.รร.จปร.

15:00 น.: กิจกรรม “ปลูกต้นไม้ผลภาคใต้” ครั้งที่ 2


31 พฤษภาคม 2023

วันที่ 31 พ.ค. 66 เวลา 1500 สกศ.รร.จปร. และ นขต.สกศ.รร.จปร. ร่วมกิจกรรม "ปลูกต้นไม้ผลภาคใต้" ครั้งที่ 2 ณ บริเวณพื้นที่ด้านข้าง กวย.สกศ.รร.จปร.

11:30 น.: พิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566


1 มิถุนายน 2023

วันที่ 1 มิ.ย. 66 เวลา 1130 พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม รร.จปร.

15:30 น.: พิธีเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566


1 มิถุนายน 2023

วันที่ 2 มิ.ย. 66 เวลา 1530 พิธีเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566 ณ พุทธศาสนสถาน รร.จปร.

2 มิถุนายน 2023

All day: วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

All day
3 มิถุนายน 2023

วันที่ 3 มิ.ย. 66 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

4 มิถุนายน 2023
5 มิถุนายน 2023
6 มิถุนายน 2023
7 มิถุนายน 2023

09:15 น.: การเยี่ยมชมกิจการ ศอว.ศอพท.


8 มิถุนายน 2023

วันที่ 8 มิ.ย. 66 คณะข้าราชการ รร.จปร. เยี่ยมชมกิจการ ศอว.ศอพท. ณ จว.ล.บ.

9 มิถุนายน 2023
10 มิถุนายน 2023
11 มิถุนายน 2023
12 มิถุนายน 2023
13 มิถุนายน 2023
14 มิถุนายน 2023
15 มิถุนายน 2023
16 มิถุนายน 2023
17 มิถุนายน 2023
18 มิถุนายน 2023

08:00 น.: สัปดาห์สอบระหว่างภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566


19 มิถุนายน 2023 23 มิถุนายน 2023

วันที่ 19 - 23 มิ.ย. 66 สัปดาห์สอบระหว่างภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

08:00 น.: สัปดาห์สอบระหว่างภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566


19 มิถุนายน 2023 23 มิถุนายน 2023

วันที่ 19 - 23 มิ.ย. 66 สัปดาห์สอบระหว่างภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

08:00 น.: สัปดาห์สอบระหว่างภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566


19 มิถุนายน 2023 23 มิถุนายน 2023

วันที่ 19 - 23 มิ.ย. 66 สัปดาห์สอบระหว่างภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

08:00 น.: สัปดาห์สอบระหว่างภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566


19 มิถุนายน 2023 23 มิถุนายน 2023

วันที่ 19 - 23 มิ.ย. 66 สัปดาห์สอบระหว่างภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

08:00 น.: สัปดาห์สอบระหว่างภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566


19 มิถุนายน 2023 23 มิถุนายน 2023

วันที่ 19 - 23 มิ.ย. 66 สัปดาห์สอบระหว่างภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

24 มิถุนายน 2023
25 มิถุนายน 2023

All day: วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

All day
26 มิถุนายน 2023

วันที่ 26 ม.ย. 66 วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

27 มิถุนายน 2023
28 มิถุนายน 2023
29 มิถุนายน 2023
30 มิถุนายน 2023
1 กรกฎาคม 2023
2 กรกฎาคม 2023

กิจกรรมวันนี้